Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Zochova 1
811 03 Bratislava 1
E-mail: auhs@hplus.sk (predsedníčka PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., tel. 0903 850 568)

členské príspevky v roku 2022:

číslo účtu:81030112/0200
v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 (bez medzier)
individuálne členské v sekciách EAS (1) a VUUŠ (2): 5,- € ročne
kolektívne členské v sekcii EMCY (4): 25,- € ročne
kolektívne členské v sekciách EPTA (7) a ESTA (6) určuje dohoda vedenia sekcie a AUHS
individuálni členovia uvádzajú sekciu 1 alebo 2
pri úhrade uvádzajte variabilný symbol: číslo sekcie a rok.

číslo účtu: 1955737659/0200
kolektívne členské v AZUŠ - EMU Slovakia: 50,- €
Pri úhrade uvádzajte variabilný symbol: IČO školy.