Asociácia učiteľov hudby Slovenska (AUHS) je profesijným občianskym združením pedagógov v oblasti hudby, ale aj ostatných umeleckých výchov základných a stredných škôl, ako i všetkých umeleckých odborov základných umeleckých škôl. Vznikla v roku 1993 transformáciou Pedagogickej sekcie Slovenskej hudobnej spoločnosti (predtým Československá spoločnosť pre hudobnú výchovu) s dlhoročnou tradíciou.
Jej poslaním je najmä:
a) chrániť záujmy učiteľov hudby,
b) podávať iniciatívne návrhy orgánom štátnej správy pri tvorbe legislatívy, koncepčných materiálov rezortu a zásadných pedagogických dokumentov,
c) iniciovať prehlbovanie vzťahu medzi školou a verejnosťou,
d) nadväzovať kontakty a spolupracovať s príbuznými organizáciami v zahraničí.
AUHS plní svoje poslanie najmä:
a) organizovaním prednášok, seminárov, školení, konferencií, tvorivých dielní, koncertov, festivalov a súťaží,
b) zaujímaním stanoviska k zámerom a rozhodnutiam orgánov štátnej správy, jej rezortných pracovísk a ďalších inštitúcií, ktorých činnosť súvisí s oblasťou hudobnej výchovy a vzdelávania.
Členstvo v AUHS je individuálne a kolektívne. V súčasnosti má AUHS 7 sekcií, ktoré vyvíjajú samostatnú činnosť v súlade s jej poslaním. Väčšina sekcií je členom partnerských medzinárodných organizácií (EAS, EMU, EMCY, SOS, ESTA, EPTA). Sekcia vzdelávania (VUUŠ) úzko spolupracuje s umeleckými školami všetkých stupňov, so Štátnym pedagogickým ústavom, Metodicko-pedagogickým centrom i Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

V rokoch 1993 - 2012 AUHS každoročne vydávala Spravodaj s informáciami o činnosti v uplynulom roku, plánom na nasledujúci rok a stručným vyhodnotením najvýznamnejších akcií. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov (od roku 2010 nedostávame dotáciu MŠVVaŠ, ale sme odkázaní iba na individuálne členské príspevky a granty na konkrétne akcie) informujeme verejnosť prostredníctvom tejto stránky. V časti Aktuality informujeme o našej činnosti i o najbližších pripravovaných podujatiach.