17. 08. 2021 o 18:24

Letné semináre EPTA 2021

Po vynútenej prestávke v roku 2020 sa Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry v tomto roku uskutočnia. Nakoľko epidemické opatrenia v čase prípravy nebolo možné predvídať, rozhodli sme sa semináre uskutočniť formou on-line prenosu, a to v tradičnom termíne pred začiatkom nového školského roka

v dňoch 23. - 24. augusta 2021.

Veríme, že Vaše IT zručnosti, nadobudnuté počas pandémie, Vám umožnia semináre bez problémov sledovať z pohodlia Vášho domova. Program je opäť zaujímavý a veríme, že Vám prinesieme ďalšie nové podnety pre Vašu pedagogickú prácu v nastávajúcom školskom roku. Verme, že už bez väčších obmedzení a opäť sa budete môcť so svojimi žiakmi stretávať naživo. Bližšie informácie v prílohe.

Príloha: Program EPTA 2021.pdf

22. 04. 2021 o 15:35

smutné oznámenie

Náš dlhoročný kolega a priateľ, predseda Asociácie učiteľov hudby Slovenska prof. Juraj Hatrík sa 1. mája 2021 dožil vzácneho životného jubilea - 80 rokov. Plánovali sme mu zorganizovať koncert z tvorby pre deti a mládež, k čomu sme už minulý rok oslovili viacerých učiteľov a učiteľky, ktorí sa so svojimi žiakmi neraz úspešne zhostili naštudovania niektorého z Hatríkových diel.
Nestihli sme to. V piatok 21. mája 2021 v ranných hodinách nás navždy opustil.
Tejto myšlienky sa určite nevzdávame, aj keď kvôli dlhodobému prerušeniu riadneho vyučovania kvôli pandémii nebolo možné koncert pripraviť načas. Veríme však, že koncom kalendárneho roka sa to podarí - aj keď on sa na nás bude pozerať už len z hudobníckeho neba...

Jeho rozsiahle dielo, z ktorého veľkú časť venoval deťom a mládeži, určite pretrvá.

Česť jeho pamiatke.

Eva Čunderlíková

22. 04. 2021 o 15:12

Plánujeme v roku 2021

V týchto dňoch (koniec apríla 2021) to vyzerá nádejne - otvárajú sa školy a verme, že situácia sa bude aj naďalej zlepšovať. Nový školský rok by sme sa mohli opäť vrátiť do normálu a rozbehnúť riadne vyučovanie - prezenčne...
My sme však obozretní a nenecháme sa zaskočiť prípadnou ďalšou vlnou pandémie Covid 19, ako sa to stalo minulý rok. Preto pripravujeme návrat k našim dlhoročným podujatiam.
Prvým z nich budú zrejme Letné semináre slovenskej sekcie EPTA pre učiteľov hry na klavíri. Ak by sa nepodarilo zorganizovať riadne podujatie v Bratislave "naživo", istíme to prípravou seminárov on-line, a to v dňoch 23. - 24. augusta 2021.
O vývoji Vás budeme priebežne informovať.
Od septembra by sme radi nadviazali aj na organizovanie jednodňových workshopov a seminárov priamo na školách, o ktorých informujeme na inom mieste. Záujemcov, ktorých evidujeme z predchádzajúceho obdobia, budeme individuálne kontaktovať; môžu sa, samozrejme, prihlásiť aj ďalší na
e-mail: auhs@hplus.sk
Tešíme sa na stretnutia...

22. 04. 2021 o 14:44

Nová publikácia pre učiteľov ZUŠ

50 otázok učiteľov ZUŠ a konzervatórií (Kľúč k pedagogicko-psychologickej príprave učiteľov v profesionálnej umeleckej edukácii)

Predajná cena: 19,90 € s DPH
Počet strán: 302
Rozmer: 163 x 235 mm
Väzba: brožovaná väzba
ISBN: 978-80-8143-283-5
Dostupnosť titulu: 26. 4. 2021

Publikácia pristupuje k témam rezonujúcim v umeleckých školách v troch oblastiach: žiak, učiteľ a samotný proces vzdelávania.
Popisuje charakteristiky a kompetencie učiteľov, možnosti sebareflexie a profesijného rastu, problematiku stresu a vyhorenia v práci učiteľa. V súvislosti so žiakom spomína učebné štýly, kompetencie, talent, trému, tvorivosť, osobnosť žiaka a jej vývin a značnú pozornosť venuje práci so žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Široký priestor je vyhradený samotnému vyučovaniu: metódam vyučovania a výchovy, zásadám, motivácii a hodnoteniu žiakov, ako aj vyučovacej hodine, udržiavaniu disciplíny a zároveň pozitívnej klímy v triede.
Súčasťou publikácie sú QR kódy, ktoré odkážu čitateľa na online kvíz, aby si mohol overiť úroveň svojich poznatkov k danej téme.

- www.iqknihy.sk/eshop/50-otazok-ucitelov-zakladnych-umeleckych-skol-a-konzervatorii/p-1279335.xhtml

14. 04. 2021 o 11:54

NOVINKA - aktivita sekcie EAS

Európska asociácia hudby na školách (EAS) sprístupnila publikáciu k problematike hudobného vzdelávania v čase pandémie.
Kniha obsahuje aj príspevok slovenských autoriek Ireny Medňanskej a Márie Strenáčikovej, v ktorom sa venujú situácii na Slovensku.
Publikácia je voľne prístupná na stiahnutie v prílohe.
Tiež príspevok I. Medňanskej a M. Strenáčikovej v slovenčine.
Príloha: Strenáčiková Príspevok v slovenčine.pdf
Príloha: Perspectives_for_music_education___MTA-network.pdf

24. 02. 2021 o 18:34

smutné oznámenie

Dňa 31. decembra 2020 nás opustila naša dlhoročná spolupracovníčka, členka Predstavenstva AUHS prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.. Stála pri zrode Pedagogickej sekcie Slovenskej hudobnej spoločnosti, ktorá sa v roku 1993 transformovala na Asociáciu učiteľov hudby Slovenska. Viedla slovenskú sekciu EAS - Európskej asociácie učiteľov hudby na školách a reprezentovala Slovensko na medzinárodnej úrovni. Na domácej pôde organizovala vzdelávacie semináre pre učiteľov hudby s regionálnou i celoslovenskou pôsobnosťou na Prešovskej univerzite, kde pedagogicky pôsobila.
Česť jej pamiatke.

05. 08. 2020 o 17:18

Hnúšťanský akord 2020

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord 2019/2020“ sa uskutočnílo v náhradnom termíne

13. – 15. septembra 2020 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Hnúšti.

Súbor tvorivých úloh z 13 ročníkov súťaže o titul MuMudr. pod názvom Hľadajte ma, deti! vyšiel vo vydavateľstve H plus:
- www.hplus.sk/obchod/hladajte-ma-deti
Príloha: obálka A4.jpg

27. 07. 2020 o 18:24

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA AUHS


Príloha: PRIHLÁŠKA AUHS.doc

18. 02. 2020 o 16:13

Podujatia v roku 2020

Koncom roka 2019 sme rozbehli novú aktivitu - bezplatné uskutočnenie jednodňových workshopov priamo na školách - 2 vekové skupiny žiakov, mladší (primárny stupeň) a starší (sekundárny stupeň vzdelania), každý cca 1,5 vyučovacej hodiny, spojené s následným seminárom pre učiteľov na tému Využitie didaktických hier vo vyučovaní hudobnej náuky s možnosťou zamerania na tvorbu integratívnych projektov. Termín, dĺžku trvania a formu upravíme podľa požiadaviek. Záujem nahláste telefonicky na č. 0903 850 568 (Eva Čunderlíková) alebo e-mailom na adrese: auhs@hplus.sk
Zatiaľ sa uskutočnili workshopy v ZUŠ Stará Turá a Ružomberok. Plánované výjazdy do Martina a Piešťan sme presunuli na jeseň. Prípadných záujemcov z blízkych miest môžeme zaradiť do poradia...

ZRUŠENÉ A PRESUNUTÉ PODUJATIA

Ako prvé podujatie pre opatrenie v súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo zrušené a následne presunuté na sptembrový termín celoslovenské kolo súťaže Hnúšťanský akord v Hnúšti, kedy sa aj uskutočnilo.

Pre Metodicko - pedagogické centrum sme plánovali 2 semináre pre učiteľov:
Využitie hudobnej rozprávky - pre učiteľov primárneho vzdelávania, MPC Bratislava
Tematické celky v hudobnej výchove - pre učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania, MPC Bratislava
Náhradný termín zatiaľ nebol stanovený.

Koncert víťazov súťaží plánovaný sekciou EMCY Slovakia 15. mája v Bratislave bol zrušený. O prípadnom náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Na tradičné Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry slovenskej sekcie EPTA sa môžete tešiť až koncom letných prázdnin 2021.

Príloha: obálka A4.jpg

09. 06. 2019 o 18:59

Podujatia v roku 2019

Súťaž o titul MuMudr. a Cenu Juraja Hatríka sa konala v predvečer súťaže Hnúšťanský akord 10. marca 2019 v Hnúšti (viedla Eva Čunderlíková).

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZUŠ, ZŠ a MŠ Zážitkové vyučovanie v hudobnej výchove - pre Metodicko-pedagogické centrum Trnava, 2. a 16. apríla 2019 (Eva Čunderlíková).

Tvorivé dielne Hudba a obraz vo filme sa v roku 2019 neuskutočnili.

Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry EPTA sa konali v dňoch 26. - 28. augusta 2019, Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium v Bratislave (organizátor slovenská sekcia EPTA).

V druhej polovici roka 2019, ako i v priebehu celého školského roka 2019/2020 sme ponúkali základným umeleckým školám na celom Slovensku bezplatné uskutočnenie jednodňových workshopov priamo na školách - 2 vekové skupiny žiakov, mladší (primárny stupeň) a starší (sekundárny stupeň vzdelania), každý cca 1,5 vyučovacej hodiny, spojené s následným seminárom pre učiteľov na tému Využitie didaktických hier vo vyučovaní hudobnej náuky s možnosťou zamerania na tvorbu integratívnych projektov. Koncom roka 2019 sa uskutočnili workshopy v Starej Turej a Ružomberku.

Príloha: program a pozvánka.docx
Príloha: predbežný program.pdf

10. 02. 2019 o 18:55

Spevník EU - EU Songbook

Milí kolegovia - učitelia hudby!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nominovania a následného hlasovania o piesňach, ktoré budú Slovensko reprezentovať v prvom Spevníku Európskej únie. Hlasovanie bolo zadelené do 6 hudobných kategórií: Piesne o láske, Príroda a ročné obdobia, Sloboda a mier, Folklórne skladby, Piesne o Viere, Detské piesne.
Výsledky finálneho verejného hlasovania nájdete na stránke:
www.eu-songbook.org

Editor spevníka EU pre Slovensko: Eva Čunderlíková, AUHS a HTF VŠMU Bratislava E-mail: auhs@hplus.sk

AKTUALIZÁCIA k 1.2.2020
Spevník Európskej únie je skompletizovaný. V súčasnosti redaktori pracujú na zabezpečení anglického prekladu textov piesní a finančnom zabezpečení vydania. Spevník plánujú vydať ku Dňu Európskej únie 9. mája 2021.

30. 06. 2015 o 19:39

EMCY Slovakia - prehľad členských súťaží

Iuventus canti, Vráble
Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
Klavírna súťaž, Bánovce nad Bebravou
Talenty pre Európu, Dolný Kubín
Talenty pre Slovensko, Dolný Kubín
Nitrianska lutna, Nitra
Hudobný festival Ivana Ballu, Dolný Kubín
Mladí klaviristi, Bratislava
Čarovná flauta, Nižná
Klavírna súťaž Pála Kadosu, Levice
MUSICA CAMERATA, Bratislava
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale, Bratislava

Bližšie informácie nájdete na stránke
www.emcy.org/competitions/emcy-slovakia

18. 12. 2017 o 16:02

Informujeme

Milé kolegyne, milí kolegovia,
zlá finančná situácia nám v ostatných rokoch nedovoľuje tlačiť a rozoslať Spravodaj o činnosti AUHS za uplynulé obdobie. Preto Vás informujeme priebežne touto cestou. Ďalšie informácie, napríklad o kontinuálnom vzdelávaní, seminároch a workshopoch a ďalších udalostiach nájdete v samostatných oddeleniach alebo v prílohách.

Budeme veľmi radi, ak znovu podporíte svojím individuálnym členským príspevkom (5,- € za kalendárny rok) našu ďalšiu existenciu, aby sme mohli znovu vydávať Spravodaj, prevádzkovať túto webovú stránku a platiť poplatky za vedenie účtu v banke - ostatné výdavky sme už eliminovali. Našu činnosť financujeme už výlučne z grantov, ktoré si jednotliví organizátori - členovia Predstavenstva AUHS - zabezpečujú sami, a na to je účet v banke nevyhnutný.

Svoje príspevky posielajte na účet vo Všeobecnej úverovej banke: 81030112/0200
v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 (bez medzier)

Ďakujeme za pochopenie.
Eva Čunderlíková, tajomníčka AUHS

Príloha: Malé zamyslenie.pdf