09. 06. 2019 o 18:59

Podujatia v roku 2019

Uskutočnili sa
Súťaž o titul MuMudr. a Cenu Juraja Hatríka sa konala v predvečer súťaže Hnúšťanský akord 10. marca 2019 v Hnúšti (viedla Eva Čunderlíková).

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZUŠ, ZŠ a MŠ Zážitkové vyučovanie v hudobnej výchove - pre Metodicko-pedagogické centrum Trnava, 2. a 16. apríla 2019 (Eva Čunderlíková).

Oznam
Tvorivé dielne Hudba a obraz vo filme sa v roku 2019 neuskutočnia.

Plánujeme
Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry EPTA sa budú konať v dňoch 26. - 28. augusta 2019, Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium v Bratislave (organizátor slovenská sekcia EPTA).

V druhej polovici roka 2019, ako i v priebehu celého školského roka 2019/2020 ponúkame základným umeleckým školám na celom Slovensku bezplatné uskutočnenie jednodňových workshopov priamo na školách - 2 vekové skupiny žiakov, mladší (primárny stupeň) a starší (sekundárny stupeň vzdelania), každý cca 1,5 vyučovacej hodiny, spojené s následným seminárom pre učiteľov na tému Využitie didaktických hier vo vyučovaní hudobnej náuky s možnosťou zamerania na tvorbu integratívnych projektov. Záujem nahláste telefonicky na č. 0903 850 568 (Eva Čunderlíková) alebo e-mailom na adrese: auhs@hplus.sk

Príloha: program a pozvánka.docx
Príloha: predbežný program.pdf

10. 02. 2019 o 18:55

Spevník EU - EU Songbook

Milí kolegovia - učitelia hudby!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nominovania a následného hlasovania o piesňach, ktoré budú Slovensko reprezentovať v prvom Spevníku Európskej únie. Hlasovanie bolo zadelené do 6 hudobných kategórií: Piesne o láske, Príroda a ročné obdobia, Sloboda a mier, Folklórne skladby, Piesne o Viere, Detské piesne.
Výsledky finálneho verejného hlasovania nájdete na stránke:
www.eu-songbook.org

Editor spevníka EU pre Slovensko: Eva Čunderlíková, AUHS a HTF VŠMU Bratislava E-mail: auhs@hplus.sk

10. 02. 2019 o 18:55

Uskutočnili sme v roku 2018

Koncert víťazov národných súťaží na Slovensku
19. júna 2018, 18:00 Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (hlavný organizátor sekcia EMCY Slovakia)
Hudba a film - tvorivé dielne animovaného, dokumentárneho a hraného filmu, fotografie a dizajnu
9. - 13. júla 2018, Vyhne (za AUHS Zuzana Homolová a Eva Čunderlíková)
Letné semináre EPTA
22. - 24. augusta 2018, Bratislava (organizátor slovenská sekcia EPTA)
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZUŠ, ZŠ a MŠ Zážitkové vyučovanie v hudobnej výchove - pre Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, október 2018 a Trnava, november 2018 a apríl 2019(Eva Čunderlíková)

18. 12. 2017 o 16:03

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré sme organizovali v spolupráci s MPC a VŠMU vypršala platnosť akreditácie. Na príprave nových programov pracujeme. Predbežne sme vypracovali tieto programy, ktoré sú v procese akreditácie:

Príprava a vedenie detských speváckych zborov v školách
Cieľové skupiny: Učiteľ pre primárne vzdelávanie - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) - Učiteľ základnej umeleckej školy
Po r. 1990 došlo z výrazným zmenám v oblasti zborového spievania. Mnohé z tradičných speváckych zoskupení zanikli, postupne sa formovali nové v nových podmienkach. V súčasnosti pociťujeme nedostatok takých zborových telies, ktoré by boli spôsobilé interpretovať umelecky a technicky náročnejšie zborové diela. Preto je potrebné zasiahnuť na základnej úrovni – u detí základných škôl a vzdelávať učiteľov, motivovať a usmerňovať ich na zakladanie školských speváckych zborov. Súčasne je potrebné učiteľov vzdelávať, rozvíjať ich kompetencie ako v dirigentských zručnostiach, tak i motivačných metódach práce s deťmi, rozvíjaniu hudobných schopností a zručností detí a viesť ich ku kultivovanému speváckemu prejavu. Rovnako je potrebné pestovať u detí vzťah k ľudovým i umelým piesňam a folklórnym tradíciám.

Tvorba umeleckých projektov v škole formou medziodborovej spolupráce
Cieľové skupiny: Učiteľ pre primárne vzdelávanie - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) - Učiteľ základnej umeleckej školy - Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Program nadväzuje na predchádzajúci program MPC „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní“ z r. 2011-2016. Problematika medziodborovej spolupráce v oblasti umeleckého vzdelávania a umeleckej výchovy v základných a stredných školách (výchova umením) je veľmi široká. Postupe sa vynárajú možnosti a problémy s tým spojené, zvyšujú sa požiadavky na odborné i komunikačné zručnosti učiteľov. Obsah vzdelávacieho programu je preto zameraný na ich rozvoj formou prípravy na tvorivé zážitkové vyučovanie a tvorbu medziodborových kolektívnych výstupov žiakov, ako i rozšírenie spôsobilostí učiteľov v oblasti dramaturgickej prípravy a manažmentu.
Obidva programy sú pripravené, akreditácia však bola pozastavená kvôli nevyjasneným novým pravidlám v systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

30. 06. 2015 o 19:39

EMCY Slovakia - prehľad členských súťaží

Iuventus canti, Vráble
Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
Klavírna súťaž, Bánovce nad Bebravou
Talenty pre Európu, Dolný Kubín
Talenty pre Slovensko, Dolný Kubín
Nitrianska lutna, Nitra
Hudobný festival Ivana Ballu, Dolný Kubín
Mladí klaviristi, Bratislava
Čarovná flauta, Nižná
Klavírna súťaž Pála Kadosu, Levice
MUSICA CAMERATA, Bratislava
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale, Bratislava

Bližšie informácie nájdete na stránke
www.emcy.org/competitions/emcy-slovakia

18. 12. 2017 o 16:02

Informujeme

Milé kolegyne, milí kolegovia,
zlá finančná situácia nám v ostatných rokoch nedovoľuje tlačiť a rozoslať Spravodaj o činnosti AUHS za uplynulé obdobie. Preto Vás informujeme priebežne touto cestou. Ďalšie informácie, napríklad o kontinuálnom vzdelávaní, seminároch a workshopoch a ďalších udalostiach nájdete v samostatných oddeleniach alebo v prílohách.

Budeme veľmi radi, ak znovu podporíte svojím individuálnym členským príspevkom (5,- € za kalendárny rok) našu ďalšiu existenciu, aby sme mohli znovu vydávať Spravodaj, prevádzkovať túto webovú stránku a platiť poplatky za vedenie účtu v banke - ostatné výdavky sme už eliminovali. Našu činnosť financujeme už výlučne z grantov, ktoré si jednotliví organizátori - členovia Predstavenstva AUHS - zabezpečujú sami, a na to je účet v banke nevyhnutný.

Svoje príspevky posielajte na účet vo Všeobecnej úverovej banke: 81030112/0200
v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 (bez medzier)

Ďakujeme za pochopenie.
Eva Čunderlíková, tajomníčka AUHS

Príloha: Malé zamyslenie.pdf