Asociácia učiteľov hudby Slovenska (AUHS) je profesijným občianskym združením pedagógov v oblasti hudby, ale aj ostatných umeleckých výchov základných a stredných škôl, ako i všetkých umeleckých odborov základných umeleckých škôl. Vznikla v roku 1993 transformáciou Pedagogickej sekcie Slovenskej hudobnej spoločnosti (predtým Československá spoločnosť pre hudobnú výchovu) s dlhoročnou tradíciou. Jej poslaním je najmä:
a) chrániť záujmy učiteľov hudby,
b) podávať iniciatívne návrhy orgánom štátnej správy pri tvorbe legislatívy, koncepčných materiálov rezortu a zásadných pedagogických dokumentov,
c) iniciovať prehlbovanie vzťahu medzi školou a verejnosťou,
d) nadväzovať kontakty a spolupracovať s príbuznými organizáciami v zahraničí.
AUHS plní svoje poslanie najmä:
a) organizovaním prednášok, seminárov, školení, konferencií, tvorivých dielní, koncertov, festivalov a súťaží,
b) zaujímaním stanoviska k zámerom a rozhodnutiam orgánov štátnej správy, jej rezortných pracovísk a ďalších inštitúcií, ktorých činnosť súvisí s oblasťou hudobnej výchovy a vzdelávania.
Členstvo v AUHS je individuálne a kolektívne. V súčasnosti má AUHS 7 sekcií, ktoré vyvíjajú samostatnú činnosť v súlade s jej poslaním. Väčšina sekcií je členom partnerských medzinárodných organizácií (EAS, EMU, EMCY, SOS, ESTA, EPTA). Sekcia vzdelávania (VUUŠ) úzko spolupracuje s umeleckými školami všetkých stupňov, so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým centrom.
AUHS každoročne vydáva Spravodaj, v ktorom nájdete informácie o činnosti v uplynulom roku, plán na nasledujúci rok a stručné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií. Spravodaj, ako i prihlášku za člena AUHS nájdete v časti Aktuality, kde informujeme aj o najbližších pripravovaných podujatiach.